DHG: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, nhân sự các tiểu ban trực thuộc HĐQT và Ban Tổng Giám đốc - New Detail

DHG: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, nhân sự các tiểu ban trực thuộc HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 12 Tháng Sáu 2019 16:51:00

DHG: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, nhân sự các tiểu ban trực thuộc HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, nhân sự các tiểu ban trực thuộc HĐQT và Ban Tổng Giám đốc như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190612_20190612--DHG--CBTT-ve-viec-bau-Chu-tich-HDQT-nhan-su-cac-tieu-ban-truc-thuoc-HDQT-va-Ban-TGD.pdf