SVN: Lê Việt Hùng không còn là cổ đông lớn - New Detail

SVN: Lê Việt Hùng không còn là cổ đông lớn

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 11 Tháng Bảy 2019 16:18:00

SVN: Lê Việt Hùng không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Việt Hùng- Mã chứng khoán: SVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.315.300 CP (tỷ lệ 15,79%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.315.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 05/07/2019.