BED: Lê Trường Kỹ - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 220.000 CP - New Detail

BED: Lê Trường Kỹ - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 220.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 11 Tháng Bảy 2019 16:18:00

BED: Lê Trường Kỹ - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 220.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Trường Kỹ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: BED
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 904.580 CP (tỷ lệ 30,15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 220.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/07/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/08/2019.