DTD: Trần ViệtĐức - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 80.000 CP - New Detail

DTD: Trần ViệtĐức - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 80.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 11 Tháng Bảy 2019 16:16:00

DTD: Trần ViệtĐức - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 80.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Việt Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DTD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 121.000 CP (tỷ lệ 0,55%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 80.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/07/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/08/2019.