PTC: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PTC - New Detail

PTC: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PTC

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 11 Tháng Chín 2019 17:11:00

PTC: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PTC

Ngày 28/09/2018, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã ban hành Quyết định số 382/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (mã chứng khoán: PTC) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 05/10/2018 do ”Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 là -7,32 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2018 là -21,24 tỷ đồng và kiểm toán từ chối đưa ra kết luận trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2018 có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư”.

Ngày 29/08/2019, SGDCK TP.HCM đã nhận được BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của PTC. Theo đó, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 là 23,20 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2019 là -36,90 tỷ đồng và vẫn còn ý kiến kiểm toán ngoại trừ và nhấn mạnh đã tồn tại trước đây.

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 23 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM, nêu rõ “Trong những trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, SGDCK có thể xem xét duy trì diện kiểm soát đối với chứng khoán của tổ chức niêm yết”. Do đó, dù công ty đã có lãi nhưng vẫn còn lỗ lũy kế và những vấn đề ngoại trừ trên BCTC kiểm toán tồn tại đã lâu và công ty vẫn chưa khắc phục.

SGDCK TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PTC do vẫn còn lỗ lũy kế và những vấn đề ngoại trừ trên BCTC kiểm toán tồn tại đã lâu và công ty vẫn chưa khắc phục. Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PTC căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.