NTP: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - New Detail

NTP: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 09 Tháng Mười 2019 14:14:00

NTP: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

.


Tài liệu đính kèm
  000000008809822_20191007_So_91_NTP_HDQT__Cong_bo_thong_tin_ve_phat_hanh_co_phieu.pdf