NPS: Trần Công Danh - Thành viên BKS - đã bán 900 CP - New Detail

NPS: Trần Công Danh - Thành viên BKS - đã bán 900 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 09 Tháng Mười 2019 14:24:00

NPS: Trần Công Danh - Thành viên BKS - đã bán 900 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Công Danh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: NPS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.000 CP (tỷ lệ 0,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.100 CP (tỷ lệ 0,33%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/09/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/10/2019.