ACB: Huỳnh Bảo Ngọc - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 10.000 CP - New Detail

ACB: Huỳnh Bảo Ngọc - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 10.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Mười Một 2019 16:34:00

ACB: Huỳnh Bảo Ngọc - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 10.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Bảo Ngọc
- Mã chứng khoán: ACB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 51.195 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Ngân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 70.298 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 61.195 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/10/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/11/2019.