NTT: Phạm Văn Báo - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 100.000 CP - New Detail

NTT: Phạm Văn Báo - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 100.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Hai 2019 16:26:00

NTT: Phạm Văn Báo - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 100.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Báo
- Mã chứng khoán: NTT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP (tỷ lệ 0,54%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Xuân Trình
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/12/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/12/2019.