VIM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - New Detail

VIM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Giêng 2020 16:31:00

VIM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIM của CTCP Khoáng sản Viglacera như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/02/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;
+ Thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.