VE4: Lê Thị Dung - Thành viên BKS - đã bán 1.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 12 Tháng Tư 2018 09:22:00

VE4: Lê Thị Dung - Thành viên BKS - đã bán 1.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Dung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: VE4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/03/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/04/2018.