VE4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 12 Tháng Ba 2019 10:24:00

VE4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE4 của CTCP Xây dựng Điện Vneco 4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4, số 197 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.