AMV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Anh Hồi

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 14 Tháng Ba 2019 13:45:00

AMV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Anh Hồi

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Anh Hồi- Mã chứng khoán: AMV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000.000 CP (tỷ lệ 18,44%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.060.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.940.000 CP (tỷ lệ 14,53%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/03/2019.