VOS: Tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu VOS

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 20 Tháng Ba 2019 08:42:00

VOS: Tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu VOS

Ngày 04/04/2018, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã ban hành Quyết định số 121/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu VOS của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2017 là 10,73 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2017 là -791,30 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017.

Ngày 11/03/2019, SGDCK TP.HCM đã nhận được BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2018 của VOS. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2018 là 17,13 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2018 là -775,22 tỷ đồng. Ngoài ra, kiểm toán lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của công ty do tại thời điểm 31/12/2018 nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 171,94 tỷ đồng.

SGDCK Tp.HCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu VOS do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2018 căn cứ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2018 là số âm, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu VOS sẽ căn cứ vào BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam.