FID: Điều lệ sửa đổi bổ sung theo quyết nghị ĐHĐCĐ thường niên 25/04/2019

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 07 Tháng Năm 2019 09:16:00

FID: Điều lệ sửa đổi bổ sung theo quyết nghị ĐHĐCĐ thường niên 25/04/2019

.


Tài liệu đính kèm
  000000008436283_7.1._Dieu_le_sua_doibo_sung_VNDI_TheoNghiQuyet_DHDCD_thuog_nien_25042019da_nen.pdf