VE4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 16 Tháng Năm 2019 10:01:00

VE4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE4 của CTCP Xây dựng Điện Vneco 4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
          - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/06/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 - Số 197 Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An. Bắt đầu từ ngày 27/06/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán