AMV: Đặng Nhị Nương - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 3.000.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 16 Tháng Năm 2019 14:28:00

AMV: Đặng Nhị Nương - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 3.000.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: AMV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.488.600 CP (tỷ lệ 9,18%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/05/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/06/2019.