VIG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 01 Tháng Bảy 2019 14:09:00

VIG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019


Tài liệu đính kèm
  000000008551033_VIG_Bao_cao_hoat_dong_HDQT_2018.pdf
  000000008582964_VICS__Nghi_quyet_va_cac_bb_hop_dhdcd_thuong_nien_2019.pdf
  000000008551051_VIG_BC_hoat_dong_Ban_kiem_soat_2018.pdf
  000000008551053_VIG_To_trinh_lua_chon_don_vi_kiem_toan_BCTC_2019.pdf
  000000008551052_VIG_BC_hoat_dong_SXKD_2018_ke_hoach_2019.pdf