AMV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 06 Tháng Tám 2019 08:21:00

AMV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMV của CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 01/10/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn Phòng Công ty cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (Phòng 402, Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM) hoặc Chi nhánh Công ty tại Hà Nội (Tầng 6, tòa nhà VTC Online, Số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hại Bà Trưng, TP. Hà Nội) (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/10/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 40% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 40 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 421 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được tính như sau 421*40% =168,4 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 168 cổ phiếu, 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn Phòng Công ty cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (Phòng 402, Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM) hoặc Chi nhánh Công ty tại Hà Nội (Tầng 6, tòa nhà VTC Online, Số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hại Bà Trưng, TP. Hà Nội) và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phần làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.