VE4: Phó Giám đốc đăng ký bán 12.784 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 19 Tháng Năm 2017 11:15:00

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/05/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Bốn 

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc

- Mã chứng khoán: VE4

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.330 CP (tỷ lệ 1,98%) 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 12.784 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Thu hồi vốn 

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/05/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2017.